pl
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Kto może ubiegać się o polskie obywatelstwo ?

Kto może ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego?

 1. Cudzoziemiec, który nieprzerwanie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 3 lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, posiadający stałe i regularne źródło dochodu w RP oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 2. Cudzoziemiec, który nieprzerwanie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, który

– od co najmniej 3 lat pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub

– nie posiada żadnego obywatelstwa;

 1. Cudzoziemiec, który nieprzerwanie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego w związku z nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Małoletni cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie rodzic nieposiadający obywatelstwa polskiego wyraził zgodę na uznanie;
 3. Małoletni cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, któremu co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie , a drugi rodzic, który nie ma obywatelstwa polskiego, wyrazili zgodę na uznanie;
 4. Cudzoziemiec przebywający legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 10 lat, który łącznie spełnia następujące warunki:

– posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawo stałego pobytu,

– posiada stabilne i regularne źródło dochodów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

PROCEDURA

Uznanie za obywatela polskiego następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce faktycznego pobytu cudzoziemca (tj. miejsce, w którym koncentruje się ośrodek życiowych interesów cudzoziemca).

Decyzję o uznaniu cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego.

DOKUMENTY

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. 1 wypełniony wniosek o uznanie za obywatela polskiego, sporządzony w języku polskim;
 2. 1 zdjęcie zgodne z wytycznymi;
 3. Odpis skrócony lub pełny aktu urodzenia wystawiony przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca oraz imię i nazwisko matki;
 4. Odpis skrócony lub pełny aktu małżeństwa – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące wcześniej – wydanego przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg metrykalnych, o ile cudzoziemiec pozostawał w związku małżeńskim. Jeżeli małżeństwo ustało w wyniku rozwodu, należy złożyć odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie;
 5. Poświadczona kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży);
 6. Poświadczony odpis zezwolenia na pobyt stały w Polsce lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 7. Poświadczony odpis karty stałego pobytu wydanej przez wojewodę;
 8. Oficjalny certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1;

OPŁATA

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o nabyciu obywatelstwa polskiego wynosi 219 zł. Opłata ta może zostać zwrócona w przypadku wydania decyzji odmownej na wniosek osoby, która wystąpiła o uznanie za obywatela RP.

CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA

Sprawa powinna zostać rozpatrzona niezwłocznie, jeżeli może być rozpoznana na podstawie dowodów przedstawionych przez wnioskodawcę. W przypadku sprawy wymagającej zbadania – nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku szczególnie skomplikowanej sprawy decyzja powinna być wydana w ciągu dwóch miesięcy (ww. terminy nie obejmują opóźnień wynikających z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów).

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Odwołanie od decyzji wojewody może zostać wniesione do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od doręczenia decyzji negatywnej.

W związku z tym, że Twoja matka miała obywatelkę polską przygotowałem krótką notkę o zgłoszeniu się jako osoba polskiego pochodzenia.

UWAGA: ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U.2022.465 t.j.) obok sposobu uzyskania obywatelstwa polskiego jakim jest UZNANIE za obywatela polskiego, przewiduje także inny sposób tj. NADANIE obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jednostronny akt władzy, o dyskrecjonalnym charakterze. Wniosek może złożyć każdy cudzoziemiec.

 

Zuzanna Hołdys

aplikantka radcowska

 

 

 

 

Polecane wpisy