plfr
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Prawnik prawo pracy

Pomoc prawna Kancelarii w zakresie prawa pracy jest dedykowana zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Realizacja praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy niejednokrotnie może przysporzyć trudności. Kancelaria świadczy usługi doradcze w bieżących sprawach związanych z zatrudnieniem, jak również reprezentuje swoich Klientów przed sądem pracy.

Kancelaria podejmuje się pomocy prawnej przy projektach dotyczących delegowania pracowników do pracy w UE, współpracując z zagranicznymi kancelariami prawnymi w celu zweryfikowania obowiązków prawa pracy właściwych dla miejsca delegowania.

Ponadto, prawnicy Kancelarii podejmują się spraw dotyczących zalegalizowania wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Polski, reprezentując pracodawców w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących zezwoleń na pracę.

Prawnicy Kancelarii opracowali szereg szkoleń z zakresu prawa pracy dedykowanych dla przedstawicieli pracodawców, pracowników działów HR i działów kadrowo-administracyjnych. Są to szkolenia z zakresu delegowania pracowników do pracy w UE, legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, zasad rozwiązywania umów o pracę, ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

Prawo pracy zakres usług kancelarii:

 • analiza i opracowywanie kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem (umowa o pracę, kontrakt menedżerski, umowa zakazu konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń);
 • świadczenie pomocy prawnej przy polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych;
 • prowadzenie sporów sądowych o roszczenia ze stosunku pracy, w szczególności sporów dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, sporów o mobbing lub dyskryminację;
 • analizy prawne stanów faktycznych dotyczących kontroli inspekcji pracy, reprezentacja pracodawców przed organami inspekcji pracy;
 • doradztwo prawne przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę (art. 23¹ Kodeksu pracy);
 • doradztwo prawne przy procesach zwolnień grupowych;
 • pomoc prawna przy delegowaniu pracowników do pracy w UE;
 • prowadzenie postępowań zmierzających do uzyskania stosownych zezwoleń na zatrudnienie dla cudzoziemców,
 • doradztwo prawne dla agencji pracy i agencji pracy tymczasowych.

Prawo pracy - pomoc prawna

Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.
kancelaria@ludwichowska.pl

Prawo pracy zostało kompleksowo uregulowane w 1974 r. poprzez wprowadzenie do obrotu prawnego Kodeksu pracy. Ustawa była i nadal jest stopniowo dostosowywana do współczesnych realiów rynku pracy oraz do wymogów prawa europejskiego. Pomimo to, obecnie coraz głośniejsze są głosy o konieczności zastąpienia Kodeksu pracy, pisanego w czasach gospodarki socjalistycznej, nowoczesną regulacją odpowiadającą na potrzeby elastycznego czasu pracy, mobilności pracowników oraz innowacyjności.

Prawo pracy – uniwersalne zasady:

 • zasada równego traktowania w zatrudnieniu,
 • obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracowników,
 • zakaz dyskryminacji
 • obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.

Kształtują one relacje w miejscu pracy, zmierzają do zapobiegania naruszeniom praw pracowniczych.

Porady prawne prawo pracy

Od początku istnienia Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy. Aktywność Kancelarii skupia się na prowadzeniu spraw przed sądem pracy o bezprawne rozwiązanie umów o pracę, o mobbing i dyskryminację, o naruszenie dóbr osobistych w miejscu pracy. Są to trudne sprawy. Wymagają czasu i zaangażowania. Dlatego też, warto skorzystać z pomocy prawnika od prawa pracy, który nada sprawie kierunek, udzieli porady, przeprowadzi przez postępowanie sądowe, złoży stosowne wnioski dowodowe, procesowe, zadba o zabezpieczenie roszczeń.

Radcy prawni Kancelarii udzielają porad prawnych z zakresu prawa pracy i prowadzą stałą obsługę prawną przedsiębiorców-pracodawców. W związku z częstymi zmianami przepisów prawa stała obsługa prawna firm jest standardem i koniecznością. Tylko, bowiem w ten sposób przedsiębiorca- pracodawca jest w stanie obronić się przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z nieznajomości przepisów prawa. Prawnicy Kancelarii asystują prawnie przy skomplikowanych procedurach zwolnień grupowych, czy też przejęciach podmiotowych zakładu pracy. Wdrażają instrumenty zmierzające do zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy, kompleksowo doradzają w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu.

Prawo pracy – pomoc prawna przy legalizacji zatrudnienia

Szczególnym aspektem aktywności Kancelarii w zakresie prawa pracy jest doradztwo prawne dotyczące zalegalizowania zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz delegowania pracowników do pracy w UE. Wieloletnia współpraca z firmami delegującymi do pracy w UE, w tym z agencjami pracy tymczasowej, przyniosła bogate doświadczenie oraz rozeznanie w wymogach prawnych poszczególnych państw UE, w szczególności Francji, przyjmujących pracowników delegowanych.

Mobilności rynku pracy wymaga sprawnego wdrażania procedur legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Kancelaria niesie pomoc prawną nie tylko przy legalizacji zatrudnienia przyszłych pracowników, ale także w przypadku konieczności zalegalizowania wykonywania pracy przez członków zarządu w spółkach kapitałowych, przez wspólników w spółkach osobowych, czy też prokurentów będących cudzoziemcami.

Prawnik prawo pracy

Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.
kancelaria@ludwichowska.pl