plfr
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Prawa autorskie – ochrona własności intelektualnej

Pojęcie własności intelektualnej znajduje się w stanie ciągłej ewolucji ze względu na rozwój techniki i powstawanie nowoczesnych form wyrażania ludzkiej kreatywności w coraz to nowszych dziedzinach życia. Współcześnie własność intelektualna obejmuje dzieła kinematograficzne, fotograficzne, programy radiofoniczne i telewizyjne, utwory publicystyczne, wzory przemysłowe, dzieła związane z powstawaniem świata informatycznego, czyli programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, jak również obejmuje badania stricte naukowe, wynalazki, odkrycia w dziedzinie chemii, farmakologii, biotechnologii, biologii molekularnej, nowych gatunków roślin oraz wiele innych.

Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest tak ważna?

Innowacyjna gospodarka wymaga biegłej znajomości zagadnień własności intelektualnej. Warto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zastanowić się czy ochrona stworzonych produktów i towarów jest właściwa, wystarczająca i pozwala na wypracowanie dodatkowego zysku, podnosząc prestiż i konkurencyjność przedsiębiorstwa, albo czy w ramach działalności przedsiębiorstwa nie dochodzi do naruszenia przypadkiem przedmiotów ochrony własności przemysłowej innych przedsiębiorców, narażając się tym samym na straty majątkowe.

Konsekwencją rozwoju innowacyjnej gospodarki jest wzrost świadomości i dążenie do prawnego zabezpieczenia dóbr niematerialnych – będących rezultatem innowacyjnych rozwiązań – takich jak: wzory przemysłowe, znaki towarowe czy wynalazki.

Jedną z głównych dziedzin zaangażowania Kancelarii są kwestie naruszenia praw autorskich. Litera prawa w tym zakresie zabezpiecza interesy twórców w takich obszarach działalności jak przykładowo: dziennikarstwo, twórczość literacka, architektura, muzyka, rzeźba, czy choreografia. Prawo autorskie chroni także programy komputerowe, czy programy audiowizualne. Pomoc prawna jest wskazana dla osób, które czują się poszkodowane w związku z tym, że ich praca została wykorzystana w sposób, który narusza prawa autorów. Kancelaria bardzo szybko udziela pomocy w takich sytuacjach, zapewniając solidne i dyskretne wsparcie. Pomoc prawna jest wskazana także w sytuacjach, kiedy pragnie się korzystać z dorobku twórców w taki sposób, by nie naruszyć ich praw autorskich.

Prawa autorskie - pomoc prawna

Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.
kancelaria@ludwichowska.pl

Ochrona praw autorskich

Twórczość artystyczna jest nie tylko wartością niematerialną, duchową, ale jest to także wartościowa inwestycja finansowa, o czym nie wszyscy zawsze pamiętają. Utwory artystyczne mogą stać się źródłem znaczącego zysku, podobnie jak nieruchomości czy fundusze inwestycyjne, dlatego warto chronić swoje prawa autorskie.

Jak chronić prawa autorskie?

Każdy twórca dzieła, utworu jest uprawniony z tytułu osobistych praw autorskich i majątkowych praw autorskich. Osobiste prawa autorskie są niezbywalne, immanentnie związane z osobą twórcy, stanowią o jego emocjonalnej więzi z utworem. Przez osobiste prawa autorskie należy rozumieć:

  • sam fakt autorstwa utworu i uprawnienie do legitymowania się jako autor danego dzieła;
  • prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo prawo do udostępnienia do anonimowo;
  • prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelne wykorzystanie
  • prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
  • uprawnienie do nadzorowania w jaki sposób utwór jest wykorzystywany.

Ponadto, twórcy utworu przysługują tzw. majątkowe prawa autorskie, które przejawiają się w uprawnieniach twórcy do zarządzania swoim dorobkiem twórczym i czerpania z tego tytułu pożytków. Twórca utworu ma do dyspozycji dwa rodzaje umów pozwalających na zarządzanie majątkowymi prawami autorskimi. Są to: umowa licencyjna i umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich.

Na podstawie umowy licencyjnej twórca przekazuje swój utwór tylko do korzystania, jednak nie pozbawia się bezwzględnie swoich majątkowych praw autorskich. Zarabia na utworze pobierając regularne opłaty (opłaty licencyjne) z tytułu korzystania z utworu.

Natomiast zawierając umowę przeniesienia majątkowych praw autorskich twórca definitywnie przenosi uprawnienia majątkowe związane z utworem. Nie może już więcej zawierać umów licencyjnych, czy umów przeniesienia majątkowych praw autorskich do tego samego utworu, co może oznaczać, że już więcej nie zarobi na tym utworze.

Ochrona praw autorskich - prawnik Gdańsk

Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.
kancelaria@ludwichowska.pl