pl
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Kredyty we frankach – pomoc prawna

Masz kredyt we frankach? Kancelaria podejmuje się spraw tzw. kredytów frankowych. Kancelaria przeprowadza indywidualne analizy umów kredytowych, wyjaśnia strukturę i zasadność roszczeń wobec banku oraz szacuje ich wstępną wartość. Roszczenia jakie ewentualnie można formułować wobec banku zmierzają do:

  • unieważnienia umowy kredytowej w całości;
  • zapłaty przez bank tzw. świadczenia nienależnego, czyli zwrotu nadpłaconych rat i tzw. „odfrankowienia” kredytu poprzez ustalenie, że zawarta umowa stanowi umowę kredytu w złotych polskich oprocentowaną według dotychczasowej stawki LIBOR.

Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE C-260/18 z 3 października 2019 r. w sprawie kredytów w walutach obcych płynie ważne przesłanie, że to konsument decyduje czy chce skorzystać z ochrony jaka mu przysługuje na gruncie przepisów prawa i w jakim zakresie. Nawet sąd nie jest uprawniony aby kształtować na nowo warunki handlowe nieważnej umowy w oparciu o sztywne przepisy prawa, bez zgody stron. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że zawarta umowa kredytu w konkretnych okolicznościach jest nieważna w całości, sąd stwierdza tylko jej nieważność, ale nie może w ramach swojej dyskrecjonalnej władzy sądowniczej ustalać nowych warunków obowiązywania takiej umowy. Z prawnego punktu widzenia powstanie sytuacja jakby strony nigdy nie zawarły ze sobą takiej umowy. Zatem są zobowiązane do tego, aby rozliczyć pomiędzy sobą, to co do tej pory nawzajem sobie świadczyły.

Istotną okolicznością w sprawie sądowej przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytu w walucie obcej (jak np. kredyt we frankach), albo przynajmniej o zwrot nadpłaconych rat, jest nie tylko sam fakt występowania w umowie kredytowej niedozwolonej klauzuli umownej wprowadzającej mechanizm swobodnego ustalania przez bank kursu waluty, ale także okoliczność, że rzeczona klauzula nie została indywidualnie uzgodniona z konsumentem. Przedmiotem postępowania sądowego jest ustalenie, czy kredytobiorca świadomie godził się na zaproponowane przez bank brzmienie umowy, czy oczekiwał od banku zmian w projekcie umowy, czy prowadził negocjacje z bankiem, czy został kompleksowo poinformowany o wszystkich konsekwencjach mechanizmu przeliczania kursu waluty według ustalonych przez bank tabel.

Zapraszamy do kontaktu w celu przeprowadzenia wstępnej analizy Państwa sprawy.

Pomoc frankowiczom

Podstawowymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia sprawy przez Kancelarię są:

  1. Zawarta umowa kredytu + aneksy;
  2. Korespondencja z bankiem dot. zawartej umowy kredytu;
  3. Informacje na temat okoliczności podjęcia decyzji o zawarciu umowy na kredyt we frankach, przebieg spotkań z doradcami kredytowymi;
  4. Historia spłat rat kapitałowo-odsetkowych od początku zawarcia umowy, z której będzie wynikało w jaki sposób były spłacane raty (w złotówkach, czy w walucie obcej) i jaka część wpłat była zaliczana na odsetki, a jaka na kapitał;
  5. Zaświadczenie z banku na temat wysokości udzielonego kredytu w PLN, dat wypłat poszczególnych transz, opłat i kosztów kredytu poniesionych przy uruchomieniu kredytu, o tym jaka kwota łącznie w PLN wpłynęła na dzień wydania zaświadczenia na rachunek kredytu;
  6. Cesje umów ubezpieczenia zawartych jako warunek uruchomienia kredytu oraz potwierdzenia wpłat składek na ubezpieczenie;
  7. Wydruk księgi wieczystej dla nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz banku;

Kredyt we frankach co robić?

Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.
kancelaria@ludwichowska.pl

Jeszcze kilka lat temu w orzecznictwie polskich sądów w sprawach tzw. kredytów frankowych, kredytów chf pojawiał się pogląd, że „brak jest podstaw do uznania umów kredytu hipotecznego denominowanych w walucie obcej za nieuczciwe, szczególnie niebezpieczne czy niemoralne, i przez to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Działanie państwa w zakresie ochrony konsumentów winno bowiem ograniczać się do ochrony ich przed działaniami podstępnymi bądź nieuczciwymi, nie mogą oni natomiast oczekiwać, iż państwo ochroni ich przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami podejmowanych przez nich decyzji gospodarczych.” (tak wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016 r. III C 275/15). Przy czym większość wyroków była wydawana w sprawach, w których to bank pozywał swojego klienta o zapłatę zaległych rat kredytowo-odsetkowych. Na skutek słynnego już wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE C-260/19 z dnia 3 października 2019 r. sądy polskie odważniej zaczęły stwierdzać nieważność umów kredytowych, kierując się wytycznymi TSUE. Trybunał stwierdził, bowiem że abuzywne klauzule dotyczące różnic kursowych nie mogą zostać zastąpione ogólnymi przepisami polskiego prawa cywilnego. W konsekwencji taka umowa traci swój przedmiot i główny charakter i dlatego może zostać unieważniona.

Mam kredyt we frankach, co zrobić ?

Wielu kredytobiorców z pewnością zastanawia się czy warto rozpoczynać sprawę przeciwko bankowi i co należałoby w tym kierunku zrobić?

Należy przede wszystkim zebrać najważniejsze dokumenty i informacje, które pozwolą prawnikowi na przeprowadzenie analizy sprawy pod kątem zasadności skierowania pozwu do sądu. Jest to przede wszystkim umowa kredytu wraz z aneksami oraz zaświadczenie z banku na temat wysokości udzielonego kredytu frankowego, dat wypłat poszczególnych transz, opłat i kosztów kredytu chf poniesionych przy uruchomieniu kredytu, o tym jaka kwota łącznie wpłynęła na dzień wydania zaświadczenia na rachunek kredytu. Istotne znaczenie przy ocenie zasadności skierowania sprawy do sądu mają okoliczności związane z udzieleniem kredytu, a przede wszystkim to jakich informacji udzielił bank przed zawarciem umowy kredytu chf, czy istniała możliwość negocjacji umowy kredytu frankowego. Zebraną dokumentację warto przedstawić prawnikowi, który przeprowadzi analizę umowy kredytowej, oceni czy zawiera ona niedozwolone klauzule umowne, jakie roszczenie warto złożyć w sądzie: o stwierdzenie nieważności umowy (unieważnienie umowy), czy też o zapłatę świadczenia nienależnego, czyli tzw. odfrankowienie kredytu. Prawnik powinien podać także wstępną kalkulację wysokości dochodzonych roszczeń oraz oszacować koszty postępowania sądowego.

Odfrankowienie kredytu, czyli co?

W obiegu przyjęło się potoczne sformułowanie „odfrankowienia kredytu”. Nie jest to pojęcie prawne. Jest to raczej skrót myślowy. Do odfrankowienia kredytu dochodzi wówczas, gdy sąd dojdzie do wniosku, że zawarte w umowie kredytowej klauzule waloryzacyjne są nieważne. Wówczas umowa kredytowa zmienia swój charakter z mocą wsteczną, i staje się umową kredytową zawartą na takich warunkach jak gdyby był to kredyt w złotówkach. Powstaje także możliwość dochodzenia zwrotu nadpłaty (tzw. świadczenie nienależne), która powstała na skutek stosowania klauzul abuzywnych.

Kredyt we frankach – unieważnienie umowy, na czym to polega?

Unieważnienie umowy na kredyt we frankach polega na unieważnieniu całej umowy, a nie tylko wybranych klauzul, wybranych fragmentów umowy, doprowadzając do stanu prawnego takiego jakby umowa kredytu frankowego nigdy nie została zawarta. Konsekwencją tego jest konieczność wzajemnego rozliczenia się stron i zwrotu sobie nawzajem tego co do tej pory sobie świadczyły, czyli kredytobiorca na rzecz banku musi zwrócić wypłacony kapitał, a bank na rzecz kredytobiorcy musi zwrócić uiszczone do tej pory raty kapitałowo-odsetkowe. Dlatego też, często zdarza się, że frankowicz pomimo wygrania sprawy sądowej musi zwrócić określoną kwotę na rzecz banku. Jednak z pewnością jest to kwota znacznie mniejsza niż ta, którą uiściłby w przypadku spłacania kredytu na dotychczasowych zasadach, a jej spłacenie gwarantuje uwolnienie się od kredytu frankowego już na zawsze.

Pomoc frankowiczom - Gdańsk

Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.
kancelaria@ludwichowska.pl