pl
Tel.
+48 606 457 080
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Kredyty frankowe

Kancelaria podejmuje się spraw tzw. kredytów frankowych. Kancelaria przeprowadza indywidualne analizy umów kredytowych, wyjaśnia strukturę i zasadność roszczeń wobec banku oraz szacuje ich wstępną wartość. Roszczenia jakie ewentualnie można formułować wobec banku zmierzają do:

  • unieważnienia umowy kredytowej w całości;
  • zapłaty przez bank tzw. świadczenia nienależnego, czyli zwrotu nadpłaconych rat i tzw. „odfrankowienia” kredytu poprzez ustalenie, że zawarta umowa stanowi umowę kredytu w złotych polskich oprocentowaną według dotychczasowej stawki LIBOR.

Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE C-260/18 z 3 października 2019 r. w sprawie kredytów w walutach obcych płynie ważne przesłanie, że to konsument decyduje czy chce skorzystać z ochrony jaka mu przysługuje na gruncie przepisów prawa i w jakim zakresie. Nawet sąd nie jest uprawniony aby kształtować na nowo warunki handlowe nieważnej umowy w oparciu o sztywne przepisy prawa, bez zgody stron. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że zawarta umowa kredytu w konkretnych okolicznościach jest nieważna w całości, sąd stwierdza tylko jej nieważność, ale nie może w ramach swojej dyskrecjonalnej władzy sądowniczej ustalać nowych warunków obowiązywania takiej umowy. Z prawnego punktu widzenia powstanie sytuacja jakby strony nigdy nie zawarły ze sobą takiej umowy. Zatem są zobowiązane do tego, aby rozliczyć pomiędzy sobą, to co do tej pory nawzajem sobie świadczyły.

Istotną okolicznością w sprawie sądowej przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytu w walucie obcej, w tym kredytu frankowego, albo przynajmniej o zwrot nadpłaconych rat, jest nie tylko sam fakt występowania w umowie kredytowej niedozwolonej klauzuli umownej wprowadzającej mechanizm swobodnego ustalania przez bank kursu waluty, ale także okoliczność, że rzeczona klauzula nie została indywidualnie uzgodniona z konsumentem. Przedmiotem postępowania sądowego jest ustalenie, czy kredytobiorca świadomie godził się na zaproponowane przez bank brzmienie umowy, czy oczekiwał od banku zmian w projekcie umowy, czy prowadził negocjacje z bankiem, czy został kompleksowo poinformowany o wszystkich konsekwencjach mechanizmu przeliczania kursu waluty według ustalonych przez bank tabel. 

Zapraszamy do kontaktu w celu przeprowadzenia wstępnej analizy Państwa sprawy.

Podstawowymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia sprawy przez Kancelarię są:

  1. Zawarta umowa kredytu + aneksy;
  2. Korespondencja z bankiem dot. zawartej umowy kredytu;
  3. Informacje na temat okoliczności podjęcia decyzji o zawarciu umowy kredytu w walucie obcej, przebieg spotkań z doradcami kredytowymi;
  4. Historia spłat rat kapitałowo-odsetkowych od początku zawarcia umowy, z której będzie wynikało w jaki sposób były spłacane raty (w złotówkach, czy w walucie obcej) i jaka część wpłat była zaliczana na odsetki, a jaka na kapitał;
  5. Zaświadczenie z banku na temat wysokości udzielonego kredytu w PLN, dat wypłat poszczególnych transz, opłat i kosztów kredytu poniesionych przy uruchomieniu kredytu, o tym jaka kwota łącznie w PLN wpłynęła na dzień wydania zaświadczenia na rachunek kredytu;
  6. Cesje umów ubezpieczenia zawartych jako warunek uruchomienia kredytu oraz potwierdzenia wpłat składek na ubezpieczenie;
  7. Wydruk księgi wieczystej dla nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz banku;

SKONTAKTUJ SIĘ

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Ludwichowska

Partyzantów 8/8; Gdańsk 80-254 kancelaria@ludwichowska.pl+48 606 457 080