pl
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Umowy cywilnoprawne

Jest to fundamentalna dziedzina prawa w ramach, której Kancelaria:

 • wykonuje analizy i sporządza umowy cywilnoprawne funkcjonujące w obrocie gospodarczym (umowy najmu, umowy o roboty budowlane, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne i inne);
 • dochodzi roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości;
 • dochodzi roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • prowadzi postępowania sądowe zmierzające do ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności ich dłużników (skargi pauliańskie);
 • dochodzi odszkodowań z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów cywilnoprawnych;
 • dochodzi odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych;
 • prowadzi postępowania zmierzające do realizacji uprawnień stron umowy przedwstępnej;

 

Niedozwolone klauzule umowne

Jedną z najważniejszych aktywności Kancelarii jest prowadzenie sporów sądowych i dochodzenie roszczeń wynikających z wprowadzenia do umów niedozwolonych klauzul, tzw. klauzul abuzywnych. 

Przez niedozwolone klauzule umowne – zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym- należy rozumieć takie postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nieuzgodnione z nim indywidualnie, kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszające jego interesy. Do najczęściej stosowanych niedozwolonych klauzul należą:

 • postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie;
 • klauzule wyłączające lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
 • postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy;
 • postanowienia, które zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta;
 • postanowienia, które uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju;
 • postanowienia, które uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta;
 • klauzule, które uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie;
 • postanowienia, które wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania;
 • klauzule, które pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;
 • klauzule, które nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego.

Z niedozwolonymi klauzulami umownymi najczęściej można się spotkać w umowach opartych na z góry narzuconych wzorcach (umowy adhezyjne), stosowanych przez duże korporacje i przedsiębiorstwa w branży telekomunikacyjnej, deweloperskiej, finansowej. Przykładem klasycznych spraw związanych ze stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych, są tzw. sprawy frankowe. 

Rękojmia za wady a gwarancja jakości – jakie są różnice?

Rękojmia za wady i gwarancja jakości to dwa reżimy prawne pozwalające na dochodzenie roszczeń wynikających z wadliwości zakupionej rzeczy. Rękojmia za wady jest regulowana wprost w przepisach prawa. W ramach rękojmi za wady to sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadliwy towar i jest to odpowiedzialność absolutna, co oznacza, że nie może się on z tej odpowiedzialności zwolnić, chyba że wykaże, że kupujący od samego początku wiedział o istnieniu wady. Z kolei w ramach gwarancji jakości odpowiedzialność za wadliwy towar ponosi sprzedawca lub producent, przy czym nie musi on takiej gwarancji w ogóle udzielać, albo może w znaczący sposób ograniczyć swoją odpowiedzialność za wadliwy towar tylko do określonych okoliczności. Gwarancja jakości ma charakter umowny. O ile z uprawień wynikających z  rękojmi za wady można skorzystać zawsze, to w przypadku gwarancji jakości jest to możliwe tylko wtedy gdy producent lub sprzedawca ją udzielą. Oba reżimy nie wykluczają się. 

Ale w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) można w umowie wyłączyć możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i udzielić tylko gwarancji jakości. Dopuszczalna jest także sytuacji gdy umowa wyłącza możliwość dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, i nie zostaje jednocześnie udzielona gwarancja jakości.

Zabezpieczenie umów cywilnoprawnych

Sporządzając lub analizując umowę cywilnoprawną prawnicy Kancelarii za każdym razem zwracają uwagę, aby umowa zawierała adekwatne klauzule zabezpieczające prawa i roszczenia Klienta wynikające z tej umowy. Do najbardziej popularnych i prostych zabezpieczeń należą kary umowne, kaucje i poręczenia. W obrocie prawnym bardzo ważnymi formami zabezpieczenia są także weksel, gwarancja bankowa, czy dobrowolne poddanie się egzekucji, które wymaga już formy aktu notarialnego. Zdecydowanie bardziej skomplikowanymi sposobami zabezpieczenia, ale powszechnie stosowanymi, są ustanowienie hipoteki na nieruchomości, albo zastawu na ruchomości. Do kanonu najważniejszych zabezpieczeń należy także przelew wierzytelności na zabezpieczenie. Dobór formy zabezpieczenia jest uzależniony od charakteru umowy, rodzaju świadczeń jakie mają zostać zabezpieczone oraz pozycji negocjacyjnych stron umowy. Dużą rolę odgrywa zasada swobody umów (zasada swobody kontraktowania), która daje stronom szerokie możliwości w doborze i w konstruowaniu klauzul zabezpieczających, ale w granicach przepisów prawa i w zgodzie z charakterem zawieranej umowy.