pl
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Umowy cywilnoprawne

Jest to fundamentalna dziedzina prawa w ramach, której Kancelaria:

  • wykonuje analizy i sporządza umowy cywilnoprawne funkcjonujące w obrocie gospodarczym (umowy najmu, umowy o roboty budowlane, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne i inne);
  • dochodzi roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości;
  • dochodzi roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
  • prowadzi postępowania sądowe zmierzające do ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności ich dłużników (skargi pauliańskie);
  • dochodzi roszczeń w ramach postępowań grupowych, czyli prowadzi kompleksową obsługę prawną pozwów zbiorowych;
  • dochodzi odszkodowań z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów cywilnoprawnych;
  • dochodzi odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków;
  • prowadzi postępowania zmierzające do realizacji uprawnień stron umowy przedwstępnej;
  • prowadzi analizy stanów faktycznych związanych z wprowadzeniem do umów zabezpieczeń cywilnoprawnych w postaci weksli, poręczeń czy też gwarancji bankowych.