pl
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Tag

obywatelstwo polskie
Kto może ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego? Cudzoziemiec, który nieprzerwanie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 3 lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, posiadający stałe i regularne źródło dochodu w RP oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego; Cudzoziemiec, który nieprzerwanie...
Read More