pl
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Szkolenia prawnicze

Kancelaria organizuje i przeprowadza szkolenia. Oferta szkoleniowa jest skierowana do przedsiębiorców, kadry zarządzającej w spółkach prawa handlowego, pracowników HR oraz pracowników organów administracji publicznej. Szkolenia mają charakter zamknięty, są przeprowadzana na indywidualne zamówienie Klienta w zakresie specjalizacji Kancelarii. Szczegółowy program szkoleń jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta. Atutem oferowanych szkoleń jest to, że w dużej mierze odwołują się do praktyki sądowej i procesowej prowadzącego szkolenia.

Przykładowe tematy szkoleń prawniczych

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Szkolenia dedykowane dla pracowników działów kadrowo-płacowych w podmiotach zatrudniających cudzoziemców oraz dla pracowników instytucji administracyjnych zajmujących się legalizacją zatrudnienia cudzoziemców. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat prawidłowego wdrożenia i przeprowadzenia procedur związanych z zatrudnieniem cudzoziemca w firmie. Program szkolenia kompleksowo porusza tematykę zatrudnienia cudzoziemca, omawiając także kwestie zatrudniania przy pracach sezonowych, zatrudnienia studenta-cudzoziemca, czy też zatrudnienie przez lub za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • ogólne zasady transgranicznego zatrudnienia;
 • formy zatrudnienia cudzoziemca;
 • kiedy cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na pracę;
 • rodzaje zezwoleń na pracę i ich zastosowanie;
 • zatrudnianie cudzoziemców na uczelniach wyższych;
 • zatrudnianie cudzoziemców – studentów;
 • instytucja mobilności krótkoterminowej i długoterminowej;
 • rodzaje wiz związane z zatrudnieniem cudzoziemca;
 • procedura wydawania zezwoleń na pracę, warunki wydawania zezwoleń na pracę, odmowa i cofnięcie zezwoleń na pracę;
 • instytucja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;
 • instytucja zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
 • obowiązki podmiotu zatrudniającego cudzoziemca względem organów administracji publicznej oraz względem samego cudzoziemca;
 • zasady zatrudniania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej;
 • konsekwencje prawne nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca, sankcje karne i administracyjne;
 • dwustronna umowa międzynarodowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym.

Delegowanie pracowników do pracy w ramach UE

Szkolenie zostało opracowane na kanwie zmian w przepisach prawa europejskiego w zakresie delegowania pracowników do pracy w ramach UE. Polska spośród wszystkich Państw Członkowskich UE deleguje najwięcej pracowników do pracy na terenie UE. Szkolenie zmierza do przedstawienia zasad i form delegowania, z uwzględnieniem szczególnych praw i obowiązków związanych z delegowaniem pracowników do Francji. Szkolenie jest dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorców delegujących swoich pracowników do pracy na terenie UE.

Program szkolenia porusza następujące zagadnienia:

 • w jakich formach i na jakich zasadach polscy przedsiębiorcy mogą wysyłać pracowników do pracy na terenie UE, w tym kwestie rekrutowania pracownika w celu delegowania do innego państwa członkowskiego, delegowanie do pracy w kilku przedsiębiorstwach;
 • jakie dokumenty należy opracować i przygotować w celu delegowania pracownika;
 • omówienie sytuacji osób wykonujących pracę na własny rachunek, które pracują tymczasowo w innym państwie członkowskim;
 • zawieszenie lub przerwanie okresu delegowania;
 • jak wygląda sytuacja osoby, która wykonuje zarówno pracę najemną, jak i pracę na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich;
 • delegowanie do pracy zatrudnionych cudzoziemców;
 • mobilność długoterminowa, mobilność krótkoterminowa.

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Szkolenie porusza kwestie przetwarzania danych osobowych pracowników oraz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W trakcie szkolenia zostaną omówione kazusy i wytyczne dotyczące korzystania z social – mediów, aplikacji biurowych, czy też korzystania z własnego sprzętu (BYOD – bringing your own device). Tematem szkoleń jest także monitoring miejsca pracy oraz praca zdalna. Szkolenie jest dedykowanie dla wszystkich przedsiębiorców będących pracodawcami oraz ich przedstawicieli zajmujących się na co dzień sprawami kadrowymi, compliance, dla przedstawicieli agencji pracy tymczasowej oraz inspektorów ochrony danych osobowych.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wypracowanych praktyk przetwarzania danych osobowych.

Program szkolenia obejmuje:

 • ogólne zasady przetwarzania danych osobowych;
 • omówienie najważniejszych pojęć związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • omówienie zmian w Kodeksie pracy wynikających z RODO;
 • monitoring w miejscu pracy, monitoring poczty elektronicznej;
 • monitoring aktywności pracowników w sieci;
 • przetwarzanie danych osobowych wrażliwych w zatrudnieniu;
 • przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji kandydatów do pracy;

Zasady rozwiązywania umów o pracę

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie problematyki rozwiązywania umów o pracę z perspektywy orzecznictwa sądów pracy. Szkolenie obejmuje także zagadnienia dotyczące zasad i procedury przeprowadzenia zwolnień grupowych. W trakcie szkoleń zostaną omówione najciekawsze sprawy sądowe i kazusy. Szkolenie jest dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorców-pracodawców oraz ich pracowników z działów kadrowych i HR.

Program szkolenia obejmuje:

 • omówienie rodzajów umów o pracę i sposobu ich rozwiązywania;
 • omówienie zasad składania oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 • omówienie zasad rozwiązywania umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 • przedstawienie instytucji wypowiedzenia warunków pracy i płacy;
 • rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami podlegającymi szczególnej ochronie (kobiety w ciąży, usprawiedliwiona nieobecność w pracy, wiek przedemerytalny);
 • rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników (np. likwidacja, upadłość pracodawcy), z uwzględnieniem sytuacji pracowników podlegających szczególnej ochronie;
 • roszczenia stron umowy o pracę w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę i tryb ich dochodzenia;
 • rozwiązanie umowy o pracę zawartej z cudzoziemcem, w sytuacji uchylenia zezwolenia na pracę;
 • omówienie instytucji wygaśnięcia umowy o pracę.

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym.

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Scharakteryzowanie inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę albo zgłoszenia właściwemu organowi;
 • Omówienie definicji inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Scharakteryzowanie decyzji środowiskowej wydawanej na potrzeby inwestycji budowlanej;
 • Omówienie procedury związanej z wydaniem decyzji środowiskowej, w tym postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000;
 • Omówienie zakresu raportu środowiskowego;
 • Udział społeczeństwa z procedurze wydania decyzji środowiskowej;
 • Wybrane aspekty prawno-administracyjne inwestycji w odnawialne źródła energii.

Warto pamiętać, że odbywanie regularnych szkoleń stanowi przejaw odpowiedzialnego zarządzania firmą oraz działania z zachowaniem najwyższej staranności. Przykładowo, jednym z kluczowych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy, a jednym z instrumentów pozwalających na wywiązanie się z tego obowiązku są właśnie szkolenia, które nie tylko wyjaśnią na czym polega mobbing, ale przede wszystkim uzmysłowią dlaczego jest to zjawisko tak szkodliwe w miejscu pracy nie tylko z punktu widzenia ofiary mobbingu, ale i przedsiębiorcy-pracodawcy.

Szkolenia prawne

Skontaktuj się w celu poznania szczegółów
kancelaria@ludwichowska.pl