pl
Email
kancelaria@ludwichowska.pl
Adres
Partyzantów 8/8 Gdańsk 80-254

Nikt nie pamięta o zezwoleniu na pracę typu B

Cudzoziemcy, którzy mogą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą wyłącznie w określonych formach prawnych (np. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w formie spółki akcyjnej), muszą pamiętać o obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w przypadku chęci podjęcia dodatkowej aktywności zawodowej. Cudzoziemiec może wykonywać prawa i obowiązki wspólnika spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, albo być akcjonariuszem spółki akcyjnej. Jednak nawet w spółce, w której jest udziałowcem lub akcjonariuszem, w przypadku powołania go do zarządu, albo zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, czy kontraktu menedżerskiego koniecznym jest uzyskanie stosownego zezwolenia na pracę.

Artykuł dotyka tematyki powołania cudzoziemców do pełnienia funkcji w zarządzie polskiej osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji, prowadzenia przez cudzoziemca spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, udzielenia cudzoziemcowi prokury. Wskazane sytuacje stanowią o wykonywaniu pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem wymagają uzyskania zezwolenia na pracę typu B, jeżeli w związku z powierzonymi funkcjami cudzoziemiec przebywa na terytorium RP przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy, w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ TYPU B

Aby uzyskać zezwolenie typu B, podmiot powierzający pracę – spółka (a nie cudzoziemiec) obowiązany jest złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę spółki lub miejsce zamieszkania (bądź w przypadku, gdy niemożliwe jest określenie głównego miejsca wykonywania pracy cudzoziemca, do wojewody mazowieckiego) wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenie jest wydawane na czas określony do 3 lat, ale jeżeli zezwolenie dotyczy cudzoziemca pełniącego funkcję członka zarządu w spółce zatrudniającej więcej niż 25 pracowników, zezwolenie może zostać wydane nawet na 5 lat.

Uwaga: Wojewoda w swoim rozporządzeniu może skrócić okres, na jaki wydawane są zezwolenia na pracę typu B w danym województwie. Tym samym długość okresu ważności zezwolenia na pracę może różnić się w zależności od województwa.

Spółka powierzająca pracę musi spełnić bardzo restrykcyjne warunki, aby uzyskać zezwolenia na pracę typu B np. dla swojego członka zarządu, albo prokurenta.

  1. W roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku spóła musi osiągnąć dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz musi zatrudniać na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, lub
  2. Wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w pkt 1, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Uwaga: Wojewoda w uzasadnionych przypadkach, w drodze rozporządzeni może ograniczyć w zezwoleniu na pracę zakres wykonywanych przez cudzoziemca zadań wyłącznie do czynności zarządzających i reprezentacji podmiotu. Oznacza to, że cudzoziemiec powołany na członka zarządu nie może wykonywać na podstawie zezwolenia na pracę typu B, innych prac, jak np. czynności związanych ze sprzedażą, marketingiem. W takiej sytuacji, należy rozważyć konieczności powierzenia dodatkowej pracy cudzoziemcowi i uzyskania w tym celu zezwolenia na pracę typu A (obok zezwolenia na pracę typu B).

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2009 r., II SA/Wa 1677/08 „w przypadku zezwoleń na pracę cudzoziemców najistotniejsze jest to, by cudzoziemiec, który otrzymał stosowne zezwolenie (przyrzeczenie), wykonywał jedynie tę pracę, która została określona w zezwoleniu (przyrzeczeniu). W przeciwnym wypadku praca, której cudzoziemiec się podejmuje, wykonywana jest przez niego nielegalnie.”

NAJCZĘSTRZE PROBLEMY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM ZEZWOLENIA NA PRACĘ TYPU B

Na tle powyższych regulacji, praktyka pokazuje następujące problemy:

  1. Powołanie członka zarządu w spółce kapitałowej czy prokurenta jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały. Od tego momentu powołane osoby rozpoczynają pełnienie sowich obowiązków, a nie od momentu wpisu faktu powołania do rejestru przedsiębiorców KRS. Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS ma jedynie charakter deklaratoryjny. Tymczasem urzędy wojewódzkie w przeważającej praktyce umarzają postępowania administracyjne jako bezprzedmiotowe w przypadku nieujawnienia członka zarządu, czy prokurenta w rejestrze. Traktują te osoby tak jakby w ogóle nie zostały powołane i nie wykonywały swoich obowiązków. W przypadku opieszałości w złożeniu wniosku o wpis do KRS nowo powołanego członka zarządu, czy prokurenta może się okazać, że pomimo faktycznego powołania i wykonywania pracy przez cudzoziemca przez wymagany czas nie uzyska on zezwolenia na pracę typu B. A należy pamiętać, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia jest nielegalne i obarczone sankcjami karnymi (kara grzywny nawet do 30.000,00 zł) i administracyjnymi. W przeszłości – zanim wprowadzono elektroniczne postępowanie rejestrowe – zdarzały się również sytuacje oczekiwania na wpis do KRS po kilka miesięcy, co prowadziło do sytuacji, że pomimo wykonywania w sposób ciągły obowiązków członka zarządu, czy prokurenta na terenie RP, nie można było skutecznie zainicjować postępowania administracyjnego. W mojej ocenie przedstawiona praktyka urzędów wojewódzkich jest niepoprawna. W przypadku gdy powołany na członka zarządu, czy prokurenta cudzoziemiec nie został jeszcze ujawniony w KRS, urząd winien weryfikować uchwały powołujące do pełnienia określonych funkcji.

*Na marginesie warto tylko przypomnieć, że wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

  1. Powyższy problem jest również o tyle istotny, że urząd wojewódzki oczekuje od spółki złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na tyle wcześnie, aby z chwili upływu 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy wykonywania pracy cudzoziemiec już legitymował się ostatecznym zezwoleniem na pracę. W związku z tym należy przypomnieć, że średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę na terytorium RP to 4-6 miesięcy.
  2. Warunki jakie musi spełnić spółka angażująca cudzoziemca do pełnienia w niej określonych funkcji są bardzo często zaporowe, w szczególności dla spółek nowo utworzonych, wchodzących dopiero na rynek. W praktyce, w przypadku nowo utworzonych spółek wykazanie posiadania środków, lub prowadzenia działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunku dochodowego i zagwarantowanie miejsc pracy, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy, polega na przedstawieniu salda z rachunku bankowego, na którym znajdują się środki finansowe stanowiące wartość 12-krotności aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

KWESTIE, KTÓRE NALEŻY MIEĆ NA UWADZE PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA NA PRACĘ TYPU B

Pozytywna decyzja Wojewody, nie oznacza końca formalności. Po otrzymaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemca należy mieć na uwadze obowiązek pracodawcy do informowania wojewody o przebiegu zatrudnienia, tj.:

  • obowiązek pisemnego powiadomienia Wojewody, który wydał zezwolenie, o zmianie typu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni;
  • obowiązek pisemnego powiadomienia Wojewody o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w okresie 3 miesięcy od daty wystawienia zezwolenia;
  • obowiązek pisemnego powiadomienia Wojewody o przerwaniu pracy przez obcokrajowca na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Katarzyna Ludwichowska – Radczyni prawna

Zuzanna Hołdys – Aplikantka radcowska

Polecane wpisy

Skomentuj wpis